_________________________________________________________

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt pn. Żłobek Bajkowy Las – szczęśliwe dziecko, spokojni rodzice

Realizowany w ramach działania R.P.Z.P.06.06.00.
Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Realizacja Projektu:

W ramach projektu zostaną utworzone jednocześnie dwie grupy żłobkowe, każda dla 14. dzieci. Od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku, jedno dziecko może korzystać z bezpłatnej opieki w ramach projektu nie dłużej niż 12 miesięcy. Możemy objąć wsparciem dwukrotnie dwie grupy (razem 56 dzieci). Oznacza to, że w tym okresie 54 matki i 2 ojców ma szansę powrotu na rynek pracy. W ramach bezpłatnej opieki proponujemy pobyt dziecka w godzinach od godz. 6.30 do godz. 17.30 w tym:

  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze;
  • zajęcia dodatkowe ( język angielski, rytmika, dogoterapia);
  • zajęcia w Sali Doświadczania Świata;
  • pięć posiłków.

________________________________________________________________________

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu do pracy, bądź na rynek pracy 56 osobom (w tym 54 kobietom) po przerwie na urodzenie i wychowanie dziecka w okresie 01.07.2018 – 31.12.2020r. Cel zostanie osiągnięty przez zapewnienie bezpłatnej opieki dla 56 dzieci do lat 3 na nowoutworzonych miejscach w ramach projektu. Główne rezultaty to powrót na rynek pracy przez maks. 39 osób (w tym 38 kobiet) zatrudnionych będących na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich oraz znalezienie pracy przez min. 17 osób (w tym 16 kobiet)bezrobotnych lub biernych zawodowo. Wśród osób powracających do pracy 6 to osoby z niepełnosprawnościami. W przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo dzieci zostaną objęte opieką żłobkową pod warunkiem zobowiązania się do podjęcia zatrudnienia w ciągu trzech miesięcy od momentu przyjęcia dziecka do żłobka.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Utworzenie dwóch oddziałów żłobkowych o łączonej powierzchni 205m2 (wraz z zapleczem technicznym) dla dzieci od 0,5 do 3 lat. Adaptacja i dostosowanie dwóch sal do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wraz z pomieszczeniami sanitarnymi, wózkowni, ciągów komunikacyjnych, aneksu kuchennego, zmywalni naczyń, pomieszczenia porządkowego, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania (z rozporz. MPiPS).
  2. Zakup i montaż wyposażenia żłobka (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne).
  3. Zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.
  4. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym uruchomienie opieki podstawowej oraz zajęć dodatkowych. Jedno dziecko będzie objęte bezpłatną opieką w ramach projektu przez 12 miesięcy. Wsparciem objęte zostaną osoby z Koszalina i powiatu koszalińskiego, tj. przyległych gmin: Będzino, Biesiekierz, Manowo, Mielno, Świeszyno, Sianów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

_________________________________________________________________________________

Więcej informacji

 tel. kom. + 48 512 224 761
e-mail: jpalgan@fundacja-ece.edu.pl