O G Ó L N E    I N F O R M A C J E
O OCHRONIE I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO informuję, że:

  1. Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest Fundacja Oświatowa-Europejskie Centrum Edukacyjne (organ prowadzący szkołę) z siedzibą w Koszalinie przy ul. T. Chałubińskiego 15, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Fundacji – tel. 94 342 48 20; e-mail: sekret@fundacja-ece.edu.pl
  2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w celach określanych w czasie wejścia w posiadanie takich danych.
  3. Państwa dane osobowe są niezbędne do realizacji tychże celów.
  4. W Fundacji powołano Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem w sprawie ochrony danych osobowych – tel. 94 342 48 20 lub e-mail: iod@fundacja-ece.edu.pl
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub przez okres wynikający z innych przepisów prawa.
  6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wycofania zgody na przetwarzanie, jednakże bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  8. Informuję, że Państwa dane osobowe mogą być w niezbędnym zakresie przekazane innym instytucjom i podmiotom na podstawie przepisów prawa krajowego, przy zachowaniu zasady minimalizacji przekazywanych danych osobowych.
  9. Decyzje związane z przetwarzaniem Państwa danych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Prezes Zarządu Fundacji
Ryszard Modzelewski

Więcej informacji

e-mail: iod@fundacja-ece.edu.pl