________________________________________________________________________

Projekt „ Akademia Małego Europejczyka – najlepszy start w edukację”

_______________________

31.08.2020 r.

Informujemy, że nabór dzieci do przedszkola w ramach projektu został zakończony. W wyniku rekrutacji do nowej grupy przedszkolnej w ramach projektu zostało przyjęte 20 dzieci.

_______________________

06.05.2020 r.

Przedszkole Akademia Małego Europejczyka informuje, że prowadzi nabór dzieci do nowej grupy przedszkolnej w ramach projektu „Akademia Małego Europejczyka – najlepszy start w edukację”. W załączeniu formularz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Regulamin rekrutacji do Projektu „Akademia Małego Europejczyka”

_______________________

Projekt realizowany w ramach działania RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie 20 nowych miejsc w Przedszkolu Akademia Małego Europejczyka w Koszalinie dla dzieci w wieku przedszkolnym, objęcie dodatkowymi zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne 50 dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podniesienie kwalifikacji przez 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego w okresie od 01.04.2020 r. do 30.04.2022 r.

Główne rezultaty projektu to wzrost liczby dzieci objętych wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej w Koszalinie o 0,47% oraz uzyskanie przez 8 nauczycieli kwalifikacji lub kompetencji w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

1). Utworzenie 20 nowych miejsc w przedszkolu dzięki adaptacji pomieszczeń dla nowej grupy przedszkolnej, wyposażeniu sali oraz szatni, zakupowi pomocy dydaktycznych, doposażeniu placu zabaw oraz doposażeniu Sali doświadczania świata.

2) Prowadzenie zajęć specjalistycznych zwiększających szanse edukacyjne dla dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

3) Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i uniwersalne umiejętności.

4) Doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola.

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli i pracowników pedagogicznych wychowania przedszkolnego zatrudnionych w Przedszkolu Akademia Małego Europejczyka z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego (pracujących, uczących się lub zamieszkujących na terenie tych powiatów).

Wartość projektu wynosi 741 412,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 630 192,50 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego

_________________________________________________________________________________

Więcej informacji

 tel. kom. + 48 512 224 761
e-mail: jpalgan@fundacja-ece.edu.pl