Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy – 50 godzin

Przewidywany czas trwania szkolenia około dwóch miesięcy. Kurs adresowany szczególnie do osób, które pragną nabyć umiejętność komunikacji i praktyczną znajomość języka. W programie szkolenia między innymi: rozwijanie umiejętności mówienia, rozumienie ze słuchu, czytania i pisania; praktyczne wykorzystanie języka-mówienie i rozumienie; gramatyka ćwiczona w autentycznych sytuacjach językowych i inne.

______________________________________

Kurs na kucharza -180 godzin

Pracujesz w gastronomii, ale nie posiadasz przygotowania zawodowego w tym kierunku, chcesz powrócić do zawodu, albo poznać tajniki pracy w kuchni, ten kurs jest dla Ciebie. Program zawiera m.in.: zapoznanie z procesami technologicznymi stosowanymi w przygotowywaniu potraw, nowoczesne techniki kulinarne (sous-vide, kuchnia molekularna), zasady żywienia, podstawy dietetyki, układanie menu, higiena w zakładzie gastronomicznym.

______________________________________

Udzielanie pierwszej pomocy dla opiekunów w żłobku lub przedszkolu – 10 godzin

Zagadnienia ujęte w programie szkolenia: łańcuch przeżycia BSL; ocena stanu zdrowia poszkodowanego dziecka; prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej; zasady postępowania w różnych stanach zagrożeń.  Zajęcia prowadzi doświadczony ratownik medyczny.

______________________________________

Kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

Zapraszamy na kurs, którego ukończenie daje kwalifikacje do pracy na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu u pracodawcy.

______________________________________

Dietetyka -60 godzin

W programie m.in.: zasady żywienia i jego rola w profilaktyce chorób,  promocja zdrowego stylu życia, projektowanie diet i jadłospisów, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie żywienia.

______________________________________

Komunikacja z osobami starszymi i niepełnosprawnymi  – 30 godzin

Kurs jest przeznaczony dla osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Program zawiera następujące zagadnienia: odczytywanie znaczenia ruchów ciała, odczytywanie znaczenia dystansu fizycznego, poznanie mowy ciała, zastosowanie i stosowanie savoire-vivre w mowie i piśmie.

______________________________________

Kurs języka migowego KSS I stopnia – 60 godzin

Celem kursu jest opanowanie podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym: rozumienie prostych wypowiedzi w tym języku, formułowanie prostych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania, umożliwienie podstawowej komunikacji z osobami niesłyszącymi.

______________________________________

Kurs psychologii i socjologii – 60 godzin

Po zakończeniu kursu uczestnicy  będą mogli wyróżnić różne rodzaje psychologii: społeczną, kliniczną, wychowawczą, rodziny, ogólną, rozwojową. Poznają zagadnienia związane z komunikacją międzyludzką, zastanowią się nad poszczególnymi procesami życiowymi, poznają zarówno tradycyjne, jak i innowacyjne metody badawcze. Omawiając konkretne procesy, wezmą pod uwagę nie tylko przyczyny, ale także i efekty, co pozwoli przewidzieć zachowania i reakcje.

______________________________________

Kurs terapii zajęciowej -100 godz.

Suchacz kończący kurs terapeuta zajęciowy nabędzie umiejętności w zakresie: nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z podopiecznym, jego rodziną i środowiskiem; rozpoznawania i diagnozowania potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego; planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniającego diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego; organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej; dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

______________________________________

Warsztaty choreoterapii

Choreoterapia to terapeutyczna technika z nurtu arteterapii czyli terapii poprzez sztukę. Przeznaczona zarówno dla osób chorych/zaburzonych, jak i dla wszystkich tych, którzy pragną podnieść swoją jakość życia. Nieistotny jest wiek, płeć, poziom sprawności i fakt, że „ktoś tańczyć nie potrafi”, ponieważ tańczyć umie każdy, a jeśli tego nie robi, to znaczy, że najprawdopodobniej blokuje go lęk przed oceną społeczną, wstyd. Choreoterapia stosowana jest zarówno w pracy z pacjentami z minimalnymi uszkodzeniami mózgu  jak i z zaburzeniami odżywiania, nerwicami, schizofrenią, z kobietami po mastektomii, ludźmi starszymi, z dziećmi autystycznymi, nadpobudliwymi, jak i osobami, chcącymi poszerzyć własną samoświadomość, chcącymi lepiej wyrażać siebie i rozwinąć swój twórczy potencjał.

______________________________________

Kurs – Organizacja pracy z klientem

Tematyka kursu:

 • Etykieta służbowa
 • Zarządzanie czasem
 • Komunikacja multimedialna
 • Praca z trudnym klientem pomocy społecznej
 • Komunikacja niewerbalna w obsłudze klientów
 • Sposoby minimalizacji stresu w pracy zespołowej
 • Poprawne formy komunikacji z klientem wew. i zewn.
 • Zasady tworzenia pozytywnego wizerunku organizacji
 • Organizacja pracy i usprawnianie procesu obsługi klientów
 • Sztuka autoprezentacji, tworzenie prezentacji multimedialnych i zasady wystąpień publicznych

______________________________________

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Ukończenie kursu nadaje uprawnienia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. z poź. zm. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy w charakterze opiekuna w żłobku/klubie dziecięcym.

 ______________________________________

Kierownik wycieczek

Informacje ogólne:
Tematyka kursu:
-organizacja wycieczek /imprez
-transport autokarowy w turystyce
-bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek/imprez
-organizacja pracy kierownika grupy wycieczek /imprez
-bezpieczeństwo w turystyce
-szczegółowe omówienie zasad postępowania w sytuacjach trudnych

______________________________________

Coaching dla nauczycieli – poziom I
Możliwości zastosowania coachingu w pracy nauczyciela i pedagoga

Głównym celem coachingu jest zmiana. Zmiana może dotyczyć zarówno poziomu wiedzy, umiejętności jak i postaw. Coaching to zarówno proces jak i narzędzie – narzędzie do rozwoju własnego i do pomocy w rozwoju innych. Podstawowym celem szkolenia jest rozwój umiejętności coachingowych, które mogą być wykorzystane w pracy zawodowej i życiu osobistym.

 • czas trwania: 30 godzin
 • zajęcia w formie stacjonarnej lub weekendowej

 ______________________________________

Mediacje w oświacie i rodzinie

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności dydaktycznych dotyczących rozwiązywania konfliktów w relacji dorosły-dziecko oraz zapoznanie z technikami mediacyjnymi oraz nabycie umiejętności wprowadzania ich do przestrzeni szkolnej. Szkolenie pozwoli dostrzec rolę tworzenia Klubów Mediatorów w szkołach oraz promować mediacje rówieśnicze.

 • czas trwania: 50 godzin
 • zajęcia w formie stacjonarnej lub weekendowej

 ______________________________________

Coaching Menedżerski – poziom I
Przywództwo i zarządzanie kadrą

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych zainteresowanych rozwojem osobistym oraz poszerzeniem własnego warsztatu pracy o skuteczne narzędzie jakim jest coaching.

 • czas trwania: 40 godzin
 • zajęcia w formie stacjonarnej lub weekendowej

 ___________________________________________________________

SZKOLENIA

 • Szkolenia BH P- wszystkie rodzaje
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna
 • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna
 • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Szkolenie okresowe pracowników służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby

 Szczegółowe informacje

tel. kom. +48 512 224 761
e-mail: jpalgan@fundacja-ece.edu.pl